Stockholms Tingsrätts dom 2017-06-30


Domen från Stockholms Tingsrätt finns tillgänglig här och är fri att dela under ansvar.

I domen slår Tingsrätten fast att stämningsansökan bland annat är “uppenbart ogrundad” eftersom skadeståndslagen kräver att skada ska ha uppstått för att skadestånd ska kunna fastläggas. Lagen kräver alltså att klimatförändringarna ska eldas på och människor i Sverige ska ha dödats, skadats eller fått sin egendom förstörd innan Tingsrätten kan säga till Staten att de har ansvar för sitt agerande gentemot folket.

Tingsrätten kan konstatera att en grundläggande princip inom skadeståndsrätten är att
skadeståndsskyldighet enbart kan föreligga under förutsättning att den åberopade
skadeståndsgrundade handlingen eller underlåtenheten att handla också orsakat en
skada. Enbart en risk för skada på grund av ett visst handlande eller underlåtenhet att
handla kan inte vara skadeståndsgrundande.

Att svensk lagstiftning inte är justerad för att hantera agerande som driver på klimatförändringarna tycker vi är en brist som bör åtgärdas snarast möjligt. Gällande Magnoliamålet har vi som utlovat gått vidare med att överklaga till Hovrätten, i juli 2017.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *